Tin Khahomex

VSD chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/05/2022 11:53:12 AM
Ngày 05/05/2022, Trung tâm LKCK VIệt Nam (VSD) có thông báo 770/TB-CNVSD chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 cho Khahomex