Tin Khahomex

VSD cấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

10/11/2021 10:24:42 AM
Ngày 26/10/2021, TT LKCK VIệt Nam (VSD) có thông báo 1353/TB-CNVSD chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ năm 2021 của Khahomex như sau:
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021 (chốt danh sách cổ đông)
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐH: 08 giờ 00 ngày 10/12/2021 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.
 
- Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; 
+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2020, mức cổ tức 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
+ Trình việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021;
+ Và Các nội dung khác.