Tin Khahomex

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

28/04/2020 11:00:00 AM
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông
Xem chi tiết >>
Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

30/03/2020 04:07:00 PM
KHA giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018.
Xem chi tiết >>
Giải trình lợi nhuận sau thuế Năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế Năm 2019

30/03/2020 04:00:00 PM
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) công bố thông tin Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tự lập niên độ năm 2019 chênh lệch so với lợi nhuận sau thuế với Báo cáo được kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất)
Xem chi tiết >>
Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2020

12/03/2020 03:01:11 PM
Ngày 12/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 1404/ ĐKKD-THKT chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020.
Xem chi tiết >>