Tin Khahomex

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

04/06/2020 12:00:00 AM
Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty  đến dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020...
Xem chi tiết >>
CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của KHA

CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của KHA

20/05/2020 04:39:00 PM
Ngày 20.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Xem chi tiết >>
CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

20/05/2020 04:18:00 PM
Ngày 20.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ. 
Xem chi tiết >>
CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

07/05/2020 04:15:00 PM
Ngày 07.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ. 
Xem chi tiết >>
CBTT về việc điều chỉnh KHKD năm 2020 và giao dịch cổ phiếu

CBTT về việc điều chỉnh KHKD năm 2020 và giao dịch cổ phiếu

06/05/2020 04:07:00 PM
KHA công bố thông tin về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch kinh doanh đã được duyệt, giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ của công ty niêm yết với tỷ lệ vượt 10% tổng giá trị tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Xem chi tiết >>