Tin Khahomex

CBTT về việc thành lập công ty con

CBTT về việc thành lập công ty con

31/10/2020 04:24:03 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn...
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

31/10/2020 03:10:55 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 67/NQ.ĐHĐCĐ.KHM.....
Xem chi tiết >>
Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT

Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT

31/10/2020 10:37:12 AM
Ngày 30/10/2020 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã có nghị 65/NQ.ĐHĐQT-KHM thông qua kết quả bầu cử  bổ sung 1 thành viên HĐQT 2017-2022...
Xem chi tiết >>
Công bố Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung TVHĐQT

Công bố Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung TVHĐQT

16/10/2020 04:21:05 PM
Ngày 16/10/2020 , Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố tài liệu về việc bầu bổ sung TV HĐQT.....
Xem chi tiết >>
CBTT: Thông báo của  VSD chấp thuận ngày Chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022

CBTT: Thông báo của VSD chấp thuận ngày Chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022

25/09/2020 01:21:07 PM
Ngày 24/9/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM có công văn số 1442/TB-CNVSD thông báo...
Xem chi tiết >>