Tin Khahomex

CBTT: Thông báo của  VSD chấp thuận ngày Chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022

CBTT: Thông báo của VSD chấp thuận ngày Chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022

25/09/2020 01:21:07 PM
Ngày 24/9/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM có công văn số 1442/TB-CNVSD thông báo...
Xem chi tiết >>
TB về việc lấy ý kiến cổ đông băng văn bản về bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

TB về việc lấy ý kiến cổ đông băng văn bản về bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

22/09/2020 12:01:52 PM
Ngày 22/9/2020, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội  đã ban hành Nghị quyết 60/NQ.HĐQT.KHM về việc.....
Xem chi tiết >>
Thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách trả cổ tức

Thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách trả cổ tức

10/09/2020 03:15:36 PM
Ngày 09/9/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 1413/TB-CNVSD xác nhận ngày chốt DS trả cổ tức của Khahomex...
Xem chi tiết >>
Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2020 03:36:55 PM
Ngày 08/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi thời gian chốt danh sách trả cổ tức...
Xem chi tiết >>
CBTT: Nghị quyết HĐQT và TB Chốt danh sách trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

CBTT: Nghị quyết HĐQT và TB Chốt danh sách trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

07/09/2020 03:54:08 PM
Ngày 07/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách trả cổ tức...
Xem chi tiết >>