Tin Khahomex

CBTT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

CBTT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

11/01/2022 11:28:57 AM
Ngày 10/01/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Quyết định số 06/QĐNV-KHM...
Xem chi tiết >>
VSD cấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

VSD cấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

10/11/2021 10:24:42 AM
Ngày 26/10/2021, TT LKCK VIệt Nam (VSD) có thông báo 1353/TB-CNVSD chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ năm 2021 của Khahomex...
Xem chi tiết >>
Thông báo hủy danh sách cổ đông

Thông báo hủy danh sách cổ đông

10/11/2021 09:57:16 AM
Ngày 26/10/2021 Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM có Công văn số: 5480/CNVSD-ĐK V/v hủy danh sách người sở hữu Chứng khoán...
Xem chi tiết >>
CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25/10/2021 02:53:51 PM
Ngày 25/10/2021, Khahomex có thông báo số 286/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách ĐHCĐ năm 2021 như sau....
Xem chi tiết >>
Thông báo xin gia hạn nộp và công bố BCTC bán niên 2021

Thông báo xin gia hạn nộp và công bố BCTC bán niên 2021

24/08/2021 01:37:54 PM
Ngày 24/8/2021, Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội có thông báo số 266/KH.2021 gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội về việc xin gia hạn nộp....  
Xem chi tiết >>