Tin Khahomex

CBTT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

CBTT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

29/06/2022 04:19:03 PM
Ngày 29/6/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành văn bản số 163/CBTT.KHM gửi UBCKNN và sở Giao dịch CK Hà Nội để Công bố thông tin bất thường...
Xem chi tiết >>
CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về việc thay đổi nhân sự

24/06/2022 04:38:18 PM
Ngày 23/06/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có thông báo số 156/TB.KHM gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội...  
Xem chi tiết >>
VSD chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

VSD chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/05/2022 11:53:12 AM
Ngày 05/05/2022, Trung tâm LKCK VIệt Nam (VSD) có thông báo 770/TB-CNVSD chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ...
Xem chi tiết >>
CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022 04:55:19 PM
Ngày 04/5/2022, Khahomex có thông báo số 03/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách ĐHCĐ năm 2022...
Xem chi tiết >>
CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

18/04/2022 11:10:28 AM
Ngày 18/4/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-KHM về việc...
Xem chi tiết >>