Tin Khahomex

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4

20/01/2020 03:00:00 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2019 tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
Xem chi tiết >>
CBTT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

CBTT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

30/12/2019 02:00:00 PM
Ngày 30/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 36/NQ.HĐQT.KHM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Xem chi tiết >>
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3

17/10/2019 04:00:00 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2019 tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
Xem chi tiết >>
Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019

14/08/2019 04:25:30 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019 của Khahomex
Xem chi tiết >>
CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

29/07/2019 05:00:00 PM
Ngày 29/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc bãi nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Xem chi tiết >>