Tin Khahomex

CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/02/2023 03:09:32 PM
Ngày 22/02/2022 Đại hội đồng cổ đông Khahomex ban hành Nghị quyết 88/NQ.ĐHĐCĐ-KHM để thông qua Kết quả kiểm phiếu....
Xem chi tiết >>
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản

06/02/2023 10:46:24 AM
Khahomex công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản...
Xem chi tiết >>
TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

09/01/2023 02:20:28 PM
Ngày 06/01/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có thông báo số 11/TB-CNVSD gửi Khahomex chấp thuận về việc....
Xem chi tiết >>
CBTT V/v chưa thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-KH/2022 ngày 14/11/2022 và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT V/v chưa thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-KH/2022 ngày 14/11/2022 và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/01/2023 02:06:50 PM
Ngày 05/01/2023, HĐQT Khahomex ra nghị quyết 02/NQ-HĐQT-KH/2003 V/v chưa thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo ....
Xem chi tiết >>
TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

16/11/2022 02:37:57 PM
Ngày 15/11/2022, TT LKCK có thông báo số 1421/TB-CNVSD gửi Khahomex chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản...
Xem chi tiết >>