Tin Khahomex

CBTT về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

CBTT về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

30/05/2023 02:14:27 PM
Ngày 17/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 2740/UBCK-GSĐC về việc hủy...
Xem chi tiết >>
Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KHA trên hệ thống giao dịch UPCoM

Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KHA trên hệ thống giao dịch UPCoM

25/05/2023 04:37:30 PM
Ngày 23/05/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 541/QĐ-SGDHN chấp thuận về việc hủy đăng ký....
Xem chi tiết >>
CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/02/2023 03:09:32 PM
Ngày 22/02/2022 Đại hội đồng cổ đông Khahomex ban hành Nghị quyết 88/NQ.ĐHĐCĐ-KHM để thông qua Kết quả kiểm phiếu....
Xem chi tiết >>
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản

06/02/2023 10:46:24 AM
Khahomex công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản...
Xem chi tiết >>
TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

09/01/2023 02:20:28 PM
Ngày 06/01/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có thông báo số 11/TB-CNVSD gửi Khahomex chấp thuận về việc....
Xem chi tiết >>