Tin Khahomex

Thông tin V/v thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải

31/03/2015 12:26:00 PM
Ngày 31/3/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ.HĐQT.KHM về việc thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải.

      - Phương án thoái vốn : chuyển nhượng cổ phần .
      - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 160.727 cổ phần.
      - Giá chuyển nhượng: 11.000 đồng/ CP (tỷ lệ 1,1).
      - Thành tiền: 1.767.997.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm chín bảy ngàn đồng).

Nghị Quyết số 24/NQ.HĐQT.KHM