Tin Khahomex

Thông báo xin gia hạn nộp và công bố BCTC bán niên 2021

24/08/2021 01:37:54 PM
Ngày 24/8/2021, Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội có thông báo số 266/KH.2021 gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội về việc xin gia hạn nộp và công bố BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021.
 
Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến 10/10/2021.

Thông báo số 266/KH.2021