Tin Khahomex

Thông báo hủy danh sách cổ đông

10/11/2021 09:57:16 AM
Ngày 26/10/2021 Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM có Công văn số 5480/CNVSD-ĐK V/v hủy danh sách người sở hữu Chứng khoán thực hiện quyền - mã CK KHA ngày 24/5/2021
Lý do: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2021 vì thực hiện theo quy định giãn cách xã hội trong thời gian dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp.