Tin Khahomex

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

16/11/2022 02:37:57 PM
Ngày 15/11/2022, TT LKCK có thông báo số 1421/TB-CNVSD gửi Khahomex chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản... ( xem file đính kèm)

Thông báo 1421/TB-CNVSD