Tin Khahomex

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

28/04/2021 02:13:08 PM
Ngày 28/4/202021 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty cũng ra Thông báo số 168/TB.KHM gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2021 (thứ Hai)
Thời gian tổ chức dự kiến:  cuối tháng 6 năm 2021
Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, 
                              Số 360- 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.

NQ số 10/NQ-HĐQT-KHM và Thông báo số 168/TB.KHM