Tin Khahomex

CBTT: trả cổ tức đợt cuối năm 2014

01/04/2015 12:10:00 PM
Ngày 31/3/2015, Hội đồng quản trị KHAHOMEX ban hành nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2014 như sau:

     - Tỉ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000đ/cổ phiếu)
     - Thời gian thực hiện:
        + Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/4/2015
        + Ngày trả cổ tức: 23/4/2015
     - Địa điểm thực hiện:
        + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
        + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP XNK Khánh Hội từ ngày 23/4/2015, vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy
.

Nghị quyết Hội đồng quản trị