Tin Khahomex

KHAHOMEX hợp nhất toàn hệ thống, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 đạt hơn 6,5 tỷ đồng.

30/07/2014 10:06:12 AM
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (Khahomex) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014 của toàn hệ thống Công ty.
 
Trong quý I/2014, doanh thu thuần hợp nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Công ty đạt 13,03 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ quý I/2013. Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 8,17 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất  quý I đạt 6,54 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ quý I/2013. EPS quý I đạt 512 đồng/CP. Phần LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 6,6 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
 

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2014 của KHA