Tin Khahomex

CBTT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

11/01/2022 11:28:57 AM
Ngày 10/01/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Quyết định số 06/QĐNV-KHM về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Quách Toàn Bình - P. Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2022.

Nội dung quyết định