Tin Khahomex

CBTT về việc thành lập công ty con

31/10/2020 04:24:03 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội:
     - Tên công ty: Công ty TNHH Grand Riverside Palace
     - Vốn điều lệ : 30 tỷ (Ba mươi tỷ đồng)
Bà Ngô Thị Liên Kiều - Chủ tịch HĐQT được đề cử làm người đại diện vốn, Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật 
Công ty TNHH Grand Riverside Palace

Nghị quyết 68/NQ.ĐHĐCĐ.KHM