Tin Khahomex

CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

18/04/2022 11:10:28 AM
Ngày 18/4/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-KHM về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đến trước ngày 30/6/2022
Lý do: Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công trọn vẹn và chu đáo hơn.