Tin Khahomex

CBTT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

31/03/2021 03:59:32 PM
Ngày 31/3/2021, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Lý do: Hội đồng quản trị quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến 30/6/2021 để công ty chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị các tài liệu, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Ngày chốt danh sách (dự kiến): 24/5/2021
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (dự kiến): 25/6/2021 (thứ sáu).

CBTT và Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-KHM