Tin Khahomex

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022 04:55:19 PM
Ngày 04/5/2022, Khahomex có thông báo số 03/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách ĐHCĐ năm 2022 như sau:
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2022 (thứ năm)
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐH: lúc 8 giờ ngày 22/06/2022 ( thứ tư)
- Địa điểm dự kiến: Văn Phòng Công ty, Lầu 7, Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
(Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
- Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; 
+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2021, mức cổ tức 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
+ Trình việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;