Tin Khahomex

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25/10/2021 02:53:51 PM
Ngày 25/10/2021, Khahomex có thông báo số 286/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách ĐHCĐ năm 2021 như sau:
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021 (chốt danh sách cổ đông)
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐH: 08 giờ 00 ngày 10/12/2021 (Thứ sáu)
- Địa điểm dự kiến: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông , số 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.
 (Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
- Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; 
+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2020, mức cổ tức 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
+ Trình việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021;
+ Và Các nội dung khác.