Tin Khahomex

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

14/11/2022 02:19:03 PM
Ngày 14/11/2022, Khahomex có thông báo số 362/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022 (Thứ hai)
- Thời gian thực hiện:Dự kiến từ ngày 08/12/2022 đến 31/12/2022
- Địa điểm dự kiến: Văn Phòng Công ty, Lầu 7, Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Nội dung họp:
Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán hiện hành và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.

Thông báo 362/TB.KHM và nghị quyết HĐQT