Tin Khahomex

CBTT V/v chưa thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-KH/2022 ngày 14/11/2022 và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/01/2023 02:06:50 PM
Ngày 05/01/2023, HĐQT Khahomex ra nghị quyết 02/NQ-HĐQT-KH/2003 V/v chưa thực hiện lấy ý kiến cổ đông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-KH/2022 ngày 14/11/2022 và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo Luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM
Lý do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ được chu đáo hơn.

Và thông báo số 03/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023 (Thứ hai)
- Thời gian thực hiện:Dự kiến từ ngày 02/02/2023 đến 14/02/2023
- Địa điểm dự kiến: Văn Phòng Công ty, Lầu 7, Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Nội dung họp:
Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán hiện hành và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.

NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT-KH/2003 và thông báo số 03/TB.KHM