Tin Khahomex

CBTT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

29/06/2022 04:19:03 PM
Ngày 29/6/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành văn bản số 163/CBTT.KHM gửi UBCKNN và sở Giao dịch CK Hà Nội để Công bố thông tin bất thường về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung Công bố thông tin