Tin Khahomex

BCTC hợp nhất quý I/2015

08/05/2015 12:00:00 AM
Công ty CP XNK Khánh Hội (Khahomex) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015 của toàn hệ thống công ty.
 
Quý I/2015, doanh thu thuần hợp nhất toàn hệ thống Khahomex đạt 14 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ quý I/2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,4 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 2 tỷ đồng. 
 
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống quý I/2015 của KHA
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn - Khahomex