Tin Khahomex

KHA_Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của DIG

KHA_Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của DIG

17/01/2019 12:00:00 AM
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG REPORT ON THE DAY BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES
Xem chi tiết >>
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Đại Chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Đại Chúng

07/12/2018 10:43:58 AM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Tổ chức có liên quan của Ông Đinh Quang Hoàn - TV HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) đăng ký mua 12.800.000 cổ phiếu DIG Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 17/12/2018 đến 17/1/2019
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin việc giao dịch cổ phiếu DIG và vay vốn

Công bố thông tin việc giao dịch cổ phiếu DIG và vay vốn

07/12/2018 10:30:19 AM
Ngày 7/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG) và phương án vay vốn chiếm 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018.
Xem chi tiết >>
Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản về tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản về tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

21/11/2018 10:37:37 AM
 Ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 1/11/2018 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện.
Xem chi tiết >>