Tin Khahomex

CBTT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

CBTT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

10/07/2019 02:22:36 PM
Ngày 10/7/2019, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Quyết định....
Xem chi tiết >>
Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

28/06/2019 05:31:36 PM
Ngày 28/6/2019, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019, có 20 cổ đông tham gia, đại diện cho 91,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết....
Xem chi tiết >>
Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019

Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019

18/06/2019 03:13:53 PM
Ngày 17/6/2019, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành nghị quyết số 12/NQ.HĐQT-KHM phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2019....
Xem chi tiết >>
Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2019

25/04/2019 12:36:18 PM
Ngày 22/4/2019 Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2237/ ĐKKD-THKT.....
Xem chi tiết >>
Thông báo HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Thông báo HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

17/04/2019 01:36:48 PM
Ngày 17/4/2019, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2019....
Xem chi tiết >>