Tin Khahomex

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3

17/10/2019 04:00:00 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2019 tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
Xem chi tiết >>
Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019

14/08/2019 04:25:30 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019 của Khahomex
Xem chi tiết >>
CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

29/07/2019 05:00:00 PM
Ngày 29/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc bãi nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Xem chi tiết >>
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2

19/07/2019 04:20:00 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2019 tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
Xem chi tiết >>
CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

11/07/2019 12:00:00 AM
Ngày 10/7/2019, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Quyết định số 208/QĐ.KHM về việc...
Xem chi tiết >>