Tin Khahomex

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

20/05/2020 04:18:00 PM
Ngày 20.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ. 
Xem chi tiết >>
CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

CBTT về giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ

07/05/2020 04:15:00 PM
Ngày 07.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ. 
Xem chi tiết >>
CBTT về việc điều chỉnh KHKD năm 2020 và giao dịch cổ phiếu

CBTT về việc điều chỉnh KHKD năm 2020 và giao dịch cổ phiếu

06/05/2020 04:07:00 PM
KHA công bố thông tin về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch kinh doanh đã được duyệt, giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ của công ty niêm yết với tỷ lệ vượt 10% tổng giá trị tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Xem chi tiết >>
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

28/04/2020 11:00:00 AM
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông
Xem chi tiết >>
Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018

30/03/2020 04:07:00 PM
KHA giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 so với năm 2018.
Xem chi tiết >>