Tin Khahomex

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

29/06/2020 02:52:58 PM
Ngày 26/6/2020, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020, có 17 cổ đông tham gia, đại diện cho 94.02%...
Xem chi tiết >>
Thông báo về thay đổi nhân sự

Thông báo về thay đổi nhân sự

27/06/2020 09:48:38 AM
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 47/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 26/6/2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự....
Xem chi tiết >>
CBTT về giao dịch của người nội bộ

CBTT về giao dịch của người nội bộ

27/06/2020 12:00:00 AM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị
Xem chi tiết >>
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

04/06/2020 12:00:00 AM
Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty  đến dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020...
Xem chi tiết >>
CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của KHA

CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của KHA

20/05/2020 04:39:00 PM
Ngày 20.05.2020, Khahomex nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Xem chi tiết >>