Tin Khahomex

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

04/06/2020 12:00:00 AM
HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI
 
Trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Đến dự: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 26/6/2020 (sáng thứ Sáu).
 Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace
                   Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Đề nghị: Quý Ông/Bà vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 16/06/2020 tại địa chỉ: http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, xin Quý Ông/Bà vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng một trong các hình thức sau ( trước ngày 23/6/2020)
- Gửi "Giấy các nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội" về Công ty theo thư đính kèm.
- Gửi "Giấy các nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội" qua email theo địa chỉ codong@khahomex.com.vn
Rất mong Ông/Bà tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
 
                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                               (đã ký)
                                                                       Nguyễn Cao Trí