Tin Khahomex

Thông báo về thay đổi nhân sự

27/06/2020 09:48:38 AM
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 47/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 26/6/2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ( xem thông báo đính kèm)

Thông báo thay đổi nhân sự