Tin Khahomex

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020

29/06/2020 02:52:58 PM
Ngày 26/6/2020, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020, có 17 cổ đông tham gia, đại diện cho 94.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận các vấn đề: báo cáo HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; kế hoạch kinh doanh năm 2020; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; việc trích lập quỹ HĐQT - BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thông qua các tờ trình... và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội Công ty tiến hành bầu thay thế 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS và Đại hội cũng nhất trí biểu quyết 100% Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.
Tin Khahomex