Tin Khahomex

Giải trình lợi nhuận sau thuế Bán niên 2019

14/08/2019 04:25:30 PM
Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tự lập bán niên độ năm 2019 chênh lệch so với lợi nhuận sau thuế so với báo cáo được soát xét.
Xem văn bản đính kèm

Văn bản đính kèm