Tin Khahomex

Công bố thông tin về việc thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT

31/10/2020 03:10:55 PM
Ngày 31/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 67/NQ.ĐHĐCĐ.KHM về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Bà Thân Thị Thu Thảo. Bà Thân Thị Thu Thảo vẫn là TV HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật và thông qua kết quả bầu Bà Ngô Thị Liên Kiều giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ ngày 31/10/2020.

Nghị quyết 67/NQ.ĐHĐCĐ.KHM