Tin Khahomex

CBTT về việc điều chỉnh KHKD năm 2020 và giao dịch cổ phiếu

06/05/2020 04:07:00 PM
KHA công bố thông tin về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch kinh doanh đã được duyệt, giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ của công ty niêm yết với tỷ lệ vượt 10% tổng giá trị tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Chi tiết xem trong các Văn bản đính kèm.


Văn bản đính kèm 


Văn bản đính kèm