Tin Khahomex

CBTT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

30/12/2019 02:00:00 PM
Ngày 30/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 36/NQ.HĐQT.KHM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

Nội dung Nghị quyết