Tin Khahomex

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

29/07/2019 05:00:00 PM
Ngày 29/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc bãi nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nội dung Nghị Quyết