Tin Khahomex

CBTT về giao dịch của người nội bộ

27/06/2020 12:00:00 AM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị. Vui lòng xem chi tiết trong văn bản đính kèm.

Văn bản đính kèm