Hội đồng quản trị

Ông Trần Thái Phong

Ông Trần Thái Phong - Chủ tịch HĐQT Khahomex

Năm sinh : 20/02/1980
Nguyên quán : Đồng Tháp
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào HĐQT Khahomex từ tháng 12/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Đinh Quang Hoàn

Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 22/8/1976
Nơi sinh : Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Nguyễn Phan Quang

Ông Nguyễn Phan Quang - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 05/11/1973
Quê quán : Hải Dương
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 12/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí - TV HĐQT Khahomex

Năm sinh : 18/8/1970
Nơi sinh : Tp.Đà lạt, Lâm Đồng (Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng)
Quốc tịch : Việt Nam
     
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty .
 

Xem chi tiết >>
Ông Quách Toàn Bình

Ông Quách Toàn Bình - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 06/04/1975
Nguyên quán : Bình Định
Quốc tịch : Việt Nam
     
Có trên 15 năm gắn bó với KHAHOMEX. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Hoàng Quang Huy

Ông Hoàng Quang Huy - Thành viên HĐQT Khahomex

Năm sinh : 13/06/1974
Nguyên quán : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
     
Ông tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 6/2019 với cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty .
 

Xem chi tiết >>