Ban kiểm soát

Ông Trương Ngọc Hoài Phương

Ông Trương Ngọc Hoài Phương - Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh : 10/10/1990
Nguyên quán : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 12/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Lê Phạm Ngọc Phương

Ông Lê Phạm Ngọc Phương - Thành viên BKS

Năm sinh : 12/07/1977
Nơi sinh : TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
     
Ông tham gia vào Ban kiểm soát KHAHOMEX từ tháng 6/2017 với cương vị là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 

Xem chi tiết >>