Tin tức - sự kiện

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết và thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 28/4/202021 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.....
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh